منطق سسوالات فیزیک😂

Views: 98روایتی طنز و شوخی با نیوتون


تویتر خوشمزه فیس بوک دیگ StumbleUpon بوز تکنوراتی

بهینه سازی پوسته : پک سنتر
آماده شده توسط : ماندگار وب