گاهنامه رنگارنگ

30 جزء قرآن-پرهیزگار

Views: 364

همراهان عزیز در ادامه ترتیل 30 جزء قران کریم را برای شما آماده کردیم.

شماره هر جزء زیر هر پلیر نوشته شده است.

التماس دعا

https://gahnamerangarang.ir/wp-content/uploads/2023/03/PAR01.mp3
1
https://gahnamerangarang.ir/wp-content/uploads/2023/03/PAR02.mp3
2
https://gahnamerangarang.ir/wp-content/uploads/2023/03/PAR03.mp3
3
https://gahnamerangarang.ir/wp-content/uploads/2023/03/PAR04.mp3
4
https://gahnamerangarang.ir/wp-content/uploads/2023/03/PAR05.mp3
5
https://gahnamerangarang.ir/wp-content/uploads/2023/03/PAR06.mp3
6
https://gahnamerangarang.ir/wp-content/uploads/2023/03/PAR07.mp3
7
https://gahnamerangarang.ir/wp-content/uploads/2023/03/PAR08.mp3
8
https://gahnamerangarang.ir/wp-content/uploads/2023/03/PAR09.mp3
9
https://gahnamerangarang.ir/wp-content/uploads/2023/03/PAR10.mp3
10
https://gahnamerangarang.ir/wp-content/uploads/2023/03/PAR11.mp3
11
https://gahnamerangarang.ir/wp-content/uploads/2023/03/PAR12.mp3
12
https://gahnamerangarang.ir/wp-content/uploads/2023/03/PAR13.mp3
13
https://gahnamerangarang.ir/wp-content/uploads/2023/03/PAR14.mp3
14
https://gahnamerangarang.ir/wp-content/uploads/2023/03/PAR15.mp3
15
https://gahnamerangarang.ir/wp-content/uploads/2023/03/PAR16.mp3

16

https://gahnamerangarang.ir/wp-content/uploads/2023/03/PAR17.mp3

17

https://gahnamerangarang.ir/wp-content/uploads/2023/03/PAR18.mp3

18

https://gahnamerangarang.ir/wp-content/uploads/2023/03/par19.mp3

19

https://gahnamerangarang.ir/wp-content/uploads/2023/03/par20.mp3

20

https://gahnamerangarang.ir/wp-content/uploads/2023/03/par21.mp3

21

https://gahnamerangarang.ir/wp-content/uploads/2023/03/par22.mp3

22

https://gahnamerangarang.ir/wp-content/uploads/2023/03/PAR23.mp3

23

https://gahnamerangarang.ir/wp-content/uploads/2023/03/PAR24.mp3

24

https://gahnamerangarang.ir/wp-content/uploads/2023/03/PAR25.mp3

25

https://gahnamerangarang.ir/wp-content/uploads/2023/03/PAR26.mp3

26

https://gahnamerangarang.ir/wp-content/uploads/2023/03/PAR27.mp3

27

https://gahnamerangarang.ir/wp-content/uploads/2023/03/PAR28.mp3

28

https://gahnamerangarang.ir/wp-content/uploads/2023/03/PAR29.mp3

29

https://gahnamerangarang.ir/wp-content/uploads/2023/03/PAR30.mp3

30

خروج از نسخه موبایل