گاهنامه رنگارنگ

منطق سسوالات فیزیک😂

Views: 98

روایتی طنز و شوخی با نیوتون

https://gahnamerangarang.ir/wp-content/uploads/2023/06/VID_20230613_005316_195.mp4
خروج از نسخه موبایل